Zagrebh

Tìm liên hệ của bạn ở Serbia

Cong ty Apave VerTech được thành lập vào năm 2013 như một phần của Tập đoàn Apave. Công ty TNHH Apave VerTech được ủy quyền thực hiện tất cả các hoạt động của Tập đoàn Apave, và phù hợp với nhu cầu của thị trường Serbia, công ty của chúng tôi đặc biệt chú trọng đến thử nghiệm không phá hủy - IBR (eng. NDT - Thử nghiệm không phá hủy), cũng như các công việc có độ cao lớn. Vào đầu năm 2016, phạm vi dịch vụ của công ty đã được mở rộng sang kiểm định, điều mà được thực hiện theo các yêu cầu của tiêu chuẩn tham chiếu ISO / IEC 17020, trong khi chứng nhận nhân sự được thực hiện theo các yêu cầu của tiêu chuẩn tham chiếu ISO / IEC 17024 được công nhận bởi cơ quan cấp phép của Serbia.